Before & After 1 페이지

EIGHT STORY


手术 : 面部轮廓 + 眼部 + 鼻部

手术 : 胸部整形 + 副乳房去除术

手术 : 轮廓 + 鼻部 + 脂肪移植

手术 : 鼻部 + 快速颧弓缩小 + 脂肪移植 + 胸部

手术 : 胸部整形

手术 : 眼部 + 鼻部 + 脂肪移植 + 轮廓